Thông tin chi tiết

Diện tích 65
Ngày tạo 23 ngày trước