Thông tin chi tiết

Diện tích 20
Ngày tạo một tháng trước