Thông tin chi tiết

Diện tích 48
Ngày tạo một tháng trước