Thông tin chi tiết

Diện tích 50
Ngày tạo 23 ngày trước