Thông tin chi tiết

Diện tích 98
Ngày tạo 23 ngày trước