Thông tin chi tiết

Diện tích 135
Ngày tạo 23 ngày trước