Thông tin chi tiết

Diện tích 80
Ngày tạo một tháng trước