Thông tin chi tiết

Diện tích 90
Ngày tạo một tháng trước