Thông tin chi tiết

Diện tích 51
Ngày tạo một tháng trước