Thông tin chi tiết

Diện tích 80
Ngày tạo 23 ngày trước