Thông tin chi tiết

Diện tích 100
Ngày tạo một tháng trước