Thông tin chi tiết

Diện tích 33
Ngày tạo một tháng trước