Thông tin chi tiết

Diện tích 400
Ngày tạo 23 ngày trước