Thông tin chi tiết

Diện tích 1275
Ngày tạo 23 ngày trước