Thông tin chi tiết

Diện tích 300
Ngày tạo một tháng trước