Thông tin chi tiết

Diện tích 1000
Ngày tạo một tháng trước