Thông tin chi tiết

Diện tích 400
Ngày tạo 25 ngày trước