Thông tin chi tiết

Diện tích 1500
Ngày tạo 23 ngày trước