Thông tin chi tiết

Diện tích 600
Ngày tạo 25 ngày trước