Thông tin chi tiết

Diện tích 8000
Ngày tạo một tháng trước