Thông tin chi tiết

Diện tích 3000
Ngày tạo một tháng trước