Thông tin chi tiết

Diện tích 1500
Ngày tạo 25 ngày trước