Thông tin chi tiết

Diện tích 700
Ngày tạo 24 ngày trước