Thông tin chi tiết

Diện tích 88
Ngày tạo 23 ngày trước