Thông tin chi tiết

Diện tích 45
Ngày tạo 23 ngày trước