Thông tin chi tiết

Diện tích 1000
Ngày tạo 23 ngày trước