Thông tin chi tiết

Diện tích 64
Ngày tạo 23 ngày trước