Thông tin chi tiết

Diện tích 120
Ngày tạo 23 ngày trước