Thông tin chi tiết

Diện tích 9000
Ngày tạo 23 ngày trước