Thông tin chi tiết

Diện tích 2000
Ngày tạo một tháng trước