Thông tin chi tiết

Diện tích 135
Ngày tạo một tháng trước