Thông tin chi tiết

Diện tích 450
Ngày tạo 23 ngày trước