Thông tin chi tiết

Diện tích 103
Ngày tạo một tháng trước