Thông tin chi tiết

Diện tích 8000
Ngày tạo 23 ngày trước