Thông tin chi tiết

Diện tích 3300
Ngày tạo 23 ngày trước