Thông tin chi tiết

Diện tích 1652
Ngày tạo một tháng trước