Thông tin chi tiết

Diện tích 25100
Ngày tạo một tháng trước