Thông tin chi tiết

Diện tích 68
Ngày tạo 23 ngày trước