Thông tin chi tiết

Diện tích 123
Ngày tạo một tháng trước