Thông tin chi tiết

Diện tích 62
Ngày tạo 23 ngày trước