Thông tin chi tiết

Diện tích 100
Ngày tạo 23 ngày trước