Thông tin chi tiết

Diện tích 98.6
Dự án Green Park Trần Thủ Độ
Ngày tạo một tháng trước